ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՕՖԵՐՏԱ
Գրանցվելով կայքում https://valentin.guru/ այսուհետ ՝ կայքի տեքստով), ինչպես նաև ձեռք բերելով այն ծառայությունները, որոնց ցանկը նշված է կայքում, օգտատերն ամբողջությամբ և անվերապահորեն համաձայնում է սույն պայմանագրի ՝ Օֆերտայի դրույթին, ինչպես նաև Կայքում տեղադրված այլ կանոններին: Սույն Օֆերտայի պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում Օգտատերը պարտավորվում է զերծ մնալ ծառայություններ ձեռք բերելուց և դադարեցնել կայքի օգտագործումը.

«ՍԿԻԼԼԻՈՒՄ» ՍՊԸ (Գրանցման համար 278.110.1229284 / 2022-04-07 ՀՎՀՀ 00505479), այսուհետ՝ Ադմինիստրատոր, հասցեագրում է այս առաջարկի համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ցանկացած ֆիզիկական, իրավաբանական անձի (ինչպես նաև անհատի, ինչպես նաև շրջանակի մեջ գտնվող անհատի): ) ով իր պատրաստակամությունն է հայտնել կնքել սույն Համաձայնագիրը Կայքից օգտվելու և ծառայություններ գնելու նպատակով, որոնց ցանկը հրապարակված է Կայքում..

Պայմանագիրը, համաձայն 2-րդ հոդվածի 437 Քաղաքացիական օրենսգրքի Ռուսաստանի Դաշնության, հանդիսանում է հրապարակային օֆերտա, ընդունման պայմանների (ակցեպտ), որը հանդիսանում է գործողությունը նախատեսված է պայմանագրով.

Սույն պայմանագրի շրջանակներում ակցեպտ ասելով հասկանում ենք օգտագործողի կողմից այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք վկայում են կայքի գործառույթներից օգտվելու մտադրության մասին, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով, այդպիսի գործողություններ են համարվում կայքում օգտատիրոջ գրանցումը, Ադմինիստրատորի ծառայությունների վճարումը.

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ:
Պայմանագրի պայմանները կարգավորում են Ադմինիստրատորի և օգտագործողի հարաբերությունները և պարունակում են հետևյալ սահմանումները:

Ադմինիստրատոր - "սցիլիում" ՍՊԸ (Գրանցման համար 278.110.1229284 / 2022-04-07 ՀՎՀՀ 00505479), ով օրինական իրավունք ունի ծառայություններ մատուցել, որոնց ցանկը նշված է կայքում, ինչպես նաև օգտագործել և տարածել կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը:.

Օգտատեր-անձ, որը բացել է Կայքի էջը.

Կայք-ռեսուրս Ինտերնետ ցանցի հասցեով https://valentin.guru/ պարունակող տեղեկատվական նյութեր, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն.

Պայմանագրում կարող են օգտագործվել վերը նշված հասկացություններով չսահմանված տերմինները։ Այդ դեպքում, նման տերմինի մեկնաբանումը կատարվում է պայմանագրի տեքստին համապատասխան։ Պայմանագրի տեքստում տերմինի միանշանակ մեկնաբանման բացակայության դեպքում կողմերը առաջնորդվում են տերմինի մեկնաբանությամբ. առաջին հերթին ՝ կայքում սահմանված.


1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագիրը հանդիսանում է պաշտոնական հրապարակային առաջարկ և պարունակում է Ադմինիստրատորի կողմից տեղեկատվական-խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման բոլոր էական պայմանները, որոնց ցանկը նշված է կայքում.
1.2. Սույն պայմանագրի առարկա է հանդիսանում օգտագործողի ընտրությամբ Ադմինիստրատորի կողմից տեղեկատվական-խորհրդատվական ծառայությունների հատուցելի մատուցումը։ Ծառայությունների ցանկն Օգտատիրոջ կողմից ընտրվում է Կայքի օգտագործման միջոցով կայքում օգտատիրոջ գրանցման փուլն անցնելուց հետո.
1.3. Օգտատերը կայքի գործառույթի օգտագործման միջոցով հանձնարարում է, իսկ ադմինիստրատորը պարտավորվում է օգտատիրոջը մատուցել ընտրված ծառայությունները.
1.4. Սույն պայմանագրով ծառայությունների մատուցման համար օգտագործողն Ադմինիuտրատորին վճարում է uույն պայմանագրով uահմանված չափով, կարգով եւ ժամկետներում վարձատրություն.


2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Ադմինիստրատորը պարտավորվում է:
2.1.1. Սույն պայմանագրի պայմաններին, ծառայությունների մատուցման կանոններին, ելնելով կայքում Օգտատիրոջ կողմից ընտրված ծառայությունների ցանկից: Տվյալ ծառայության, դրա արժեքի, դրա մատուցման կարգի մասին տեղեկատվությունը Նշվում է կայքում.
2.1.2. Օգտագործողին ծառայություններ մատուցել անձամբ կամ երրորդ անձանց ներգրավմամբ: ադմինիստրատորը երաշխավորում է, որ ունի ծառայությունների մատուցման ժամանակ օգտագործվող երրորդ անձանց մտավոր իրավունքների օգտագործման բոլոր անհրաժեշտ իրավունքներն ու թույլտվությունները.

2.2. Օգտագործողը պարտավորվում է:
2.2.1. Վճարեք Ադմինիստրատորի ծառայությունների համար սույն Պայմանագրի կարգով, ժամկետներում և պայմաններով.
2.2.2. Ադմինիստրատորին փոխանցել տեղեկություններ եւ նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են Ադմինիստրատորի կողմից սույն պայմանագրով իր պարտավորությունների կատարման համար.
2.2.3. Խստորեն հավատարիմ մնալ եւ չխախտել պայմանագրի պայմանները, ծառայությունների մատուցման կանոնները տեղադրված կայքում.
2.2.4. Ապահովել անվտանգությունը, ինչպես նաեւ բացառել փոխանցումը երրորդ անձանց ստացված տվյալների ընթացքում օգտագործողի գրանցման.
2.2.5. Ոչ վերարտադրել, ոչ կրկնել, Ոչ պատճենել, ոչ վաճառել, ոչ էլ օգտագործել ցանկացած նպատակով տեղեկատվություն եւ նյութեր, որոնք հասանելի են այն կայքում.

2.3. Ադմինիստրատորը իրավունք ունի:
2.3.1. Օգտատիրոջից ստանալ ցանկացած տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է սույն պայմանագրով իր պարտավորությունների կատարման համար։ Օգտատերերին տեղեկատվություն չներկայացնելու կամ ոչ լրիվ կամ ոչ ճիշտ ներկայացնելու դեպքում ադմինիստրատորն իրավունք ունի կասեցնել սույն պայմանագրով իր պարտավորությունների կատարումը ՝ մինչեւ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ներկայացնելը.
2.3.2. Սույն պայմանագրով ծառայությունների մատուցման համար վարձատրություն ստանալ.
2.3.3. Կասեցնել կամ դադարեցնել գրանցումը, ինչպես նաև սահմանափակել օգտատիրոջ մուտքը Կայքի ծառայություններին, Եթե ադմինիստրատորը հիմնավորված համարի, որ Օգտատերը վարում է ոչ իրավաչափ գործունեություն, խախտում է սույն Պայմանագրի և կայքի կանոնների պայմանները.

2.4. Օգտվողը իրավունք ունի:
2.4.1. Ստանալ ադմինիստրատորից ծառայությունների սույն պայմանագրով.
2.4.2. պահանջել համապատասխանությունը ադմինիստրատոր պայմանների սույն առաջարկի.
2.4.3. օգտվել ծառայություններից, առանց միջամտելու եւ չխախտելով ադմինիստրատորը;
2.4.4. օգտվել ծառայություններից այնպես, որ այլ օգտագործողների եւ ադմինիստրատորի համար անհարմարություններ չստեղծեն;
2.4.5. հրաժարվել ծառայություններից եւ պահանջել փոխհատուցում կանխիկ տեղեկացնելով Ադմինիստրատորին.


3. ՓՈԽՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԵՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Ադմինիստրատոր վարձատրությունը հաշվարկվում է ելնելով արժեքի կոնկրետ ծառայության նշված է կայքում յուրաքանչյուր տեսակի ծառայությունների. Ծառայությունների ծավալը կախված է օգտագործողի կողմից ձեռք բերված ապրանքի և ծառայությունների փաթեթի պայմաններից։
3.2. Ադմինիստրատորի վարձատրությունը վճարվում է ռուսական ռուբլով ՝ առանց ԱԱՀ-ի հաշվառման ՝ արտոնագրային հարկման համակարգի կիրառման հետ կապված։
3.3. Վճարումը ադմինիստրատոր ծառայությունների կատարվում է օգնությամբ ծառայության համար վճարումների ընդունման ինտերնետում. Ծառայությունների վճարման ձևը տեղադրված է կայքում:
3.4. Օգտատիրոջ հասանելիությունը այն ծառայություններին, որոնց մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է կայքում, տրամադրվում է Ադմինիստրատորի վարձատրության 100% կանխավճարի պայմանով, սույն պայմանագրում նշված կարգով և եղանակով կայքում կամ այլ կերպ են հայտնել օգտատիրոջը:
3.5. Ադմինիստրատորը իրեն իրավունք է վերապահում չեղյալ համարել ծառայությունների մատուցումն օգտագործողին, Ընդ որում ադմինիստրատորը պարտավոր չէ վերադարձնել վճարն Օգտատիրոջ կողմից սույն պայմանագրի կանոնները խախտելու դեպքում: Սույն պայմանագրով կամ ՌԴ օրենսդրությամբ արգելված տեղեկատվության տրամադրման ընթացքում Օգտատիրոջ կողմից մեկնաբանություններում կամ այլ կերպ հրապարակումն է, այդ թվում ՝ հրահրում է ազգամիջյան կոնֆլիկտներ, պարունակում է անպարկեշտ արտահայտություններ կամ այլ կերպ վիրավորում է այլ օգտատերերին, Ադմինիստրատորին, ինչպես նաև երրորդ անձանց, որոնք ներգրավված են ծառայության մեջ, տեղեկատվության հրապարակումը, որը չի վերաբերում թրեյնինգի թեմատիկային կամ գովազդային տեղեկատվության հրապարակմանը:
3.6. Ադմինիստրատորն իրեն իրավունք է վերապահում չեղյալ հայտարարել օգտատիրոջ մուտքը ծառայությունների մատուցմանը գրանցման ժամանակ ստացած վավերապայմանների փոխանցման փաստի սահմանման, երրորդ անձանց, ինչպես նաեւ Օգտատիրոջ կողմից Ծառայությունների մատուցման ընթացքում ստացված տեղեկատվության եւ նյութերի տարածման դեպքում: Տեղեկատվության եւ նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն անձնական նպատակներով եւ օգտագործողի անձնական օգտագործման համար: Օգտատիրոջ մուտքը ծառայությունների մատուցմանը տրամադրվում է ոչ ավելի, քան մեկ ունկնդրի (օգտագործողի) համար յուրաքանչյուր անհատական հասանելիությամբ ։
3.7. Երրորդ անձի կողմից Ծառայությունների դիմաց վճարման դեպքում, ի շահ օգտատիրոջ, մասնավորապես իրավաբանական անձի, անհրաժեշտ է դիմել անմիջապես Ադմինիստրատորին ՝ համապատասխան պայմանագիր կամ հաշիվ-պայմանագիր կնքելու համար ՝ թղթային տեսքով:
3.8. Այն ծառայությունների դիմաց դրամական միջոցների վերադարձը, որոնց մատուցման պահը դեռ չի եկել, կատարվում է Ադմինիստրատորի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղղված օգտատիրոջ գրավոր դիմումի հիման վրա ՝ support@lifeproduction.ru օգտատիրոջ դրամական միջոցների վերադարձը կատարվում է Ադմինիստրատորի կողմից դիմումը ստանալու պահից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում: Դրամական միջոցների վերադարձը կատարվում է ստացված վարձատրության չափով 'հանած Ադմինիստրատորի ծախսած ծախսերը (օրինակ' բանկային հանձնաժողով):
3.9. Դրամական միջոցների վերադարձման դիմումը Կազմվում է գրավոր ՝ օգտատիրոջ պարտադիր ստորագրությամբ եւ դիմումը կազմելու ամսաթվով: Վերադարձի ձևակերպման համար անհրաժեշտ է նշել հետևյալ տվյալները ՝ պատվերի ձևակերպման ժամանակ նշված անունը և email-ը, Ծառայության անվանումը (թրեյնինգի, ծառայությունների փաթեթի), պատվերի ամսաթիվը, վճարումների մասին տեղեկատվությունը, ծառայություններից հրաժարվելու պատճառները, ինչպես նաև կատարված վճարման հաստատումը:
3.10. Առցանց ծառայությունների մատուցման պահը հանդիսանում է առցանց միջոցառմանը մուտքի տրամադրման փաստը։ Օֆլայն ռեժիմում ծառայությունների մատուցման պահը միջոցառման ավարտի փաստն է ։ Ծառայությունները համարվում են մատուցված պատշաճ և ամբողջ ծավալով, եթե Ծառայությունների մատուցման ժամկետի ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում օգտատերը չի ներկայացրել պահանջ Ադմինիստրատորին:


4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. Բոլոր տեղեկատվական նյութերը, այդ թվում ՝ կայքում ազատ մուտք գործածված նյութերը, Ադմինիստրատորի մտավոր սեփականությունն են, կամ երրորդ անձանց մտավոր սեփականությունը, որի օգտագործման թույլտվությունը ադմինիստրատորն ստացել է օրինական կարգով ։ Կայքի օգտագործման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում Օգտատիրոջը տեղեկատվական նյութերի հասանելիության տրամադրումը չի ենթադրում տեղեկատվական նյութերի տվյալների պատճենման, տարածման թույլտվություն: Տեղեկատվական նյութերի օգտագործման կարգի խախտումը ենթադրում է Ադմինիստրատորի կողմից միակողմանի մերժում ծառայության մատուցումից առանց վարձատրության վերադարձի ՝ օգտատիրոջ հաշվի հետագա արգելափակմամբ: Ադմինիստրատորը իրավունք է վերապահում տուգանք գանձել տեղեկատվական նյութերի օգտագործման կարգը խախտելու համար ' խախտման յուրաքանչյուր փաստի համար 100 000 ռուբլի:
4.2. Սույն պայմանագրով իրենց այլ պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար կողմերը կրում են այլ պատասխանատվություն ՝ ՌԴ գործող օրենսդրությանը համապատասխան ։
4.3. Կողմերից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրի մյուս Կողմի կողմից իր պարտականությունները Լրիվ կամ մասնակի չկատարելու համար, Եթե չկատարումը լինի անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների հետեւանք, ինչպիսիք են ՝ հրդեհը, ջրհեղեղը, երկրաշարժը, գործադուլները եւ այլ բնական աղետները, պատերազմը եւ ռազմական գործողությունները կամ կողմերի վերահսկողությունից դուրս գտնվող այլ հանգամանքներ, որոնք խոչընդոտում են սույն պայմանագրի կատարմանը, որոնք ծագել են պայմանագրի կնքումից հետո: Եթե նման հանգամանքներից յուրաքանչյուրն անմիջականորեն ազդել է պայմանագրում նշված ժամկետում պարտավորությունը չկատարելու վրա, ապա այդ ժամկետը համաչափորեն հետ է մղվում համապատասխան հանգամանքի գործողության ժամանակահատվածին ։
4.4. Ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի սպասումներին ծառայությունների մատուցման արդյունքի անհամապատասխանության համար: Ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում սարքավորումների եւ ծրագրային ապահովման տեխնիկական խափանումների համար: Միեւնույն ժամանակ, ադմինիստրատորը պարտավորվում է ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ միջոցները կանխելու նման ընդհատումները.
4.5. Ադմինիստրատորի պատասխանատվությունը սահմանափակված է մատուցված յուրաքանչյուր ծառայության համար ստացած վարձատրության չափով:


5. ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

5.1. Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք կարող են ծագել կողմերի միջև, կլուծվեն բանակցությունների միջոցով ։ Կողմերի համար նախատեսված է վեճի կարգավորման պարտադիր պահանջատիրական կարգ։ Պահանջատիրական կարգը կհամարվի հարգված, եթե հայց ունեցող կողմը մյուս կողմին ուղարկում է պատճառաբանված պահանջ ՝ նշելով կոնկրետ պահանջները։ Ժամկետը քննարկման պահանջի-30 օր.
5.2. Բանակցությունների ընթացքում վիճելի հարցերի չկարգավորման դեպքում վեճերը ենթակա են քննության Ադմինիստրատորի ընդդատությամբ:


6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

6.1. Սույն Պայմանագիրը կարող է ցանկացած ժամանակ լուծվել կողմերի համաձայնությամբ։
6.2. Ադմինիստրատորն իրավունք ունի լուծել սույն Պայմանագիրը և դադարեցնել օգտատիրոջ մուտքը Կայքի ծառայություններին միակողմանիորեն ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով իր հայեցողությամբ, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից սույն Պայմանագրով սահմանված պայմաններից որևէ մեկի խախտման դեպքում:


7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1. Կատարելով ծառայությունների վճարման համար, Օգտագործողը հաստատում է իր համաձայնությունը սույն Պայմանագրի պայմաններին և կանոններին ցուցաբերելու կոնկրետ ծառայությունների համար: Օգտատերը երաշխավորում է նրա մոտ Ադմինիստրատորի ծառայություններից օգտվելու տեխնիկական հնարավորության առկայությունը։
7.2. Ծառայությունների մատուցման Ամսաթվի չեղարկման / փոխանցման հնարավորությունը սահմանվում է Ադմինիստրատորի կողմից ինքնուրույն: Ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում օգտատիրոջ առջև իր պարտավորությունները չկատարելու և/կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար ոչ Ադմինիստրատորի մեղքով, որի մասին օգտատերը տեղեկացվել է կայքում կամ որևէ այլ եղանակով ՝ համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների:
7.3. Կայքի ադմինիստրատորը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ ինտերնետ ռեսուրսների. Օֆերտային ակցեպտավորելիս օգտագործողը համաձայնում է, որ ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում այդ ռեսուրսների մատչելիության եւ դրանց բովանդակության, ինչպես նաեւ այդ ռեսուրսների բովանդակության օգտագործման հետ կապված ցանկացած հետեւանքների համար:
7.4. Կողմերը ընդունում են, որ եթե պայմանագրի որեւէ դրույթ անվավեր է դառնում օրենսդրության փոփոխման հետեւանքով դրա գործողության ժամկետի ընթացքում, պայմանագրի մնացած դրույթները պարտադիր են կողմերի համար պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում:
7.5. Կատարելով սույն Պայմանագրի ակցեպտ ՝ օգտատերը հաստատում է, որ ծանոթացել և համաձայն է կայքում տեղադրված Գաղտնիության քաղաքականության հետ:
7.6. Ընդունելով սույն Օֆերտայի պայմանները ՝ օգտատերն իր համաձայնությունն է հայտնում մյուս բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ, որոնց մասնակցությանը հնարավորություն է տալիս ադմինիստրատորը ՝ անկախ սույն պայմանագրի գործողության ժամկետից, պայմանով, որ նման համաձայնությունը կարող է Օգտատիրոջ կողմից հետ կանչվել ցանկացած պահի ՝ Ադմինիստրատորին համապատասխան դիմում ուղարկելու միջոցով:
7.7. Այն ամենը, ինչ չի կարգավորվում դրույթների սույն պայմանագրի եւ կանոնակարգերի տեղադրված կայքում, վերաբերյալ յուրաքանչյուր ծառայության, թույլատրվում է օգտագործման կանոնների ՌԴ օրենսդրության.


8. Ադմինիստրատորի Վավերապայմանները


«ՍԿԻԼԼԻՈՒՄ» ՍՊԸ

Գրանցման համար 278.110.1229284 / 2022-04-07
ՀՎՀՀ 00505479
Հայաստան, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ, Տ. ՄԵԾԻ, 67Ա, Բն. 2-ՐԴ ՇԻՆ.
E-mail: support@lifeproduction.ru


«ՍԿԻԼԼԻՈՒՄ» ՍՊԸ

Գրանցման համար 278.110.1229284 / 2022-04-07
ՀՎՀՀ 00505479

Գտնվելու վայրը: Հայաստան, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ, Տ. ՄԵԾԻ, 67Ա, Բն. 2-ՐԴ ՇԻՆ.
E-mail: support@lifeproduction.ru